Online booking

Tuyển dụng

Bạn có quan tâm đến các vị trí đang được tuyển dụng tại Mulberry Collection Silk Village?
Chúng tôi còn có nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Silk Group.

Why book on the official site ?